KELAS XI

Ulangan Online Basa Jawa Kelas XI

Ulangan Basa Jawa punika sipatipun Online, pramila sumangga para kadang siswa mangsuli kanthi premana sedaya pitakèn ingkang sampun cumawis.

 

SOAL ULANGAN

 

Menawi soal sampun kabikak lan aksara Jawanipun boten katingal mangga kula aturi ngundhuh font aksara Jawanipun wonten ngriki