KELAS XII

Ulangan Online Basa Jawa Kelas XII

Ulangan Basa Jawa punika sipatipun Online, pramila sumangga para kadang siswa mangsuli kanthi premana sedaya pitakèn ingkang sampun cumawis.

 

SOAL ULANGAN


Menawi soal sampun kabikak lan aksara Jawanipun boten katingal mangga kula aturi ngundhuh font aksara Jawanipun

wonten ngriki